LIÊN HỆ TÔI!

Nếu có bất cứ thông tin gì muốn liên hệ riêng với mình, hãy sử dụng các phương thức sau đây để liên hệ với mình, hoặc sử dụng chiếc Google Form đơn giản ở phía bên phải.

Email: admin@songngu.xyz
Email cá nhân: vuminhnguyen@songngu.xyz
Số điện thoại: XXXXXXXXXXXX

Với các vấn đề liên quan tới dự án mà mình TẠO LẬP/QUẢN TRỊ, xin hãy liên hệ qua cổng liên hệ có sẵn trên các project, hoặc các thông tin có sẵn sau đây:

NNYN-STBK2T: nguyet@songngu.xyz
Wiki Lớp Học Mật Ngữ: pisces@lophocmatngu.wiki