Lớp Học Mật Ngữ

Một thế giới nơi chỉ có niềm vui, đam mê và màu sắc.

Nói cách khác, đây là điểm khởi đầu.

Các dự án liên quan do SongNgư.xyz duy trì

WIKI LỚP HỌC MẬT NGỮ

Chiếc wiki đầu tiên.

Nơi khởi đầu của một Nguyên mới.

FAN-KIT LỚP HỌC MẬT NGỮ

Tiếp nối sau đó, là một thư viện tổng hợp những gì bạn cần có để trở thành một content creator, ít nhất là nếu bạn obsess với LHMN như cách mà tôi sìn NgưYết.

WIKI LỚP HỌC MẬT NGỮ: FANON

Dự án bị tạm ngưng, nhưng tôi sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Trong lúc này thì bạn có thể tham gia Trường Học Ngân Hà: Reversed - một instance Mastodon vì fan, do fan và cho fan.

NNYN-STBK2T

Như tôi đã nói ở trên, nếu bạn obsess với LHMN như tôi, đây là một nơi bạn cũng nên tới :)

(Sư /////////////////////////// Yết)